30-11-2019

Додаток 1 до

рішення шостої сесії

сьомого скликання
Срібнянської селищної ради
від 5 березня 2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Срібнянської селищної ради

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Центр надання адміністративних послуг Срібнянської селищної ради (далі – ЦНАП) є структурним підрозділом  який утворено у складі Срібнянської селищної ради.

1.2. ЦНАП   знаходиться в підпорядкуванні  та підконтрольний Срібнянській селищній раді, безпосередньо підпорядкований селищному голові.

1.3.ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та іншими Законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Козелецької селищної ради та її виконавчого комітету, що регулюють діяльність у сфері державної реєстрації, а також Регламентом Центру надання адміністративних послуг  та цим Положенням.

1.4  Срібнянська селищна рада створює  умови  для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників ЦНАПу, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

1.5 Головним завданням ЦНАП є регулювання відносин, що виникають у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Метою діяльності ЦНАПу є створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, який створюється для належної організації роботи із замовниками (фізичними та юридичними особами) в одному приміщенні з метою надання якісних адміністративних послуг . 

1.6.Посадові особи, що працюють у ЦНАП, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження та обов’язки  щодо здійснення повноважень у сфері державної реєстрації і отримують заробітну плату за рахунок селищного бюджету. Посадові особи ЦНАП  призначаються та звільняються з посади селищним головою  Срібнянської селищної ради за результатами  відбору  конкурсної комісії у порядку, передбаченому чинним законодавством про службу в органах місцевого самоврядування  чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

 

  1. Завдання і функції ЦНАПу

Основні завдання та повноваження ЦНАП

 2.1. Завданнями ЦНАП є:

 1) забезпечення: - проведення державної реєстрації прав; - ведення Державного реєстру прав; - взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; - формування та ведення реєстраційних справ; - прийому документів, поданих для державної реєстрації; - державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; - ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;

2) здійснення інших повноважень, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актам;

2.2. Повноваженнями ЦНАП є:

1) прийом документів;

2) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3) перевірка документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;

4) проведення реєстраційної  дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

5) ведення Єдиного державного реєстру;

6) встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;

7) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав та прийняття відповідних рішень;

8) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

9) під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості з Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

10) відкривати та/або закривати розділи до державних реєстрів, вносить до нього записи про об’єкти та/або суб’єктів таких прав;

11) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

12) виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації);

13) формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації;

14) після проведення реєстраційної дії надсилати документи, подані для державної реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи;

15) здійснювати інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами.

  1. Права ЦНАПу

3.1.Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що стосуються діяльності  ЦНАП  з питань державної реєстрації;

 3.2.Здійснювати володіння, користування майном, переданим йому згідно з актом приймання - передачі;

3.3. Готувати в межах своєї компетенції проекти рішень на засідання виконавчого комітету, на сесії Срібнянської селищної ради,  що стосуються державної реєстрації;

3.4. Брати участь в сесійних засіданнях селищної ради, її виконавчого комітету, нарадах, інших зібраннях, які проводяться в селищній раді, що стосуються державної реєстрації;

3.5.Одержувати від посадових осіб у порядку, встановленому в селищній  раді, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на ЦНАП  завдань;

3.6.Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших органах для сприяння здійсненню покладених на ЦНАП  завдань;

3.7.Брати  участь у розробленні пропозицій щодо підготовки та навчання кадрів, що стосуються ЦНАПу;

3.8. За сумлінне виконання повноважень з державної реєстрації державні реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштів, отриманих за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію, у розмірі не менше 10 відсотків адміністративного збору.

  1. Організація ЦНАПу

4.1 ЦНАП підконтрольний і підзвітний Срібнянській селищній раді.

4.2.ЦНАП Срібнянської селищної ради очолює начальник, який  здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та несе відповідальність за організацію та результати діяльності перед селищним головою;

4.3.Начальник  ЦНАП   призначається на посаду та звільняється з посади селищним  головою за результатами  відбору  конкурсної комісії у порядку, передбаченому чинним законодавством про службу в органах місцевого самоврядування  чи  за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України.

4.4.На посаду начальника ЦНАП  призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід роботи на керівних посадах підприемст, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 1 року.

4.5.В ЦНАП працюють головні спеціалісти з питань надання адміністративних послуг, адміністратори, реєстратори, державні реєстратори, які здійснюють свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та іншими Законами України.

4.6.Відбір кандидатур на посади  працівників ЦНАП проводиться на конкурсній основі.

4.7.Начальник  ЦНАПу:

4.7.1 Вносить на засідання виконкому та на сесію селищної ради пропозиції щодо формування та реалізації повноважень у сфері державної реєстрації;

4.7.2. Забезпечує виконання ЦНАП Конституції України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», інших Законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, рішень виконавчого комітету та селищної  ради, що регулюють діяльність у сфері державної реєстрації.

4.7.3. Вносить пропозиції щодо структури ЦНАП;

4.7.4. Розробляє і подає проекти змін та доповнень до положення про ЦНАП  для затвердження на сесії Срібнянської селищної ради;

 4.7.5. Розробляє та подає на затвердження селищному  голові посадові інструкції працівників  ЦНАПу;

4.7.6.Здійснює функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та державного реєстратора юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4.7.7.Здійснює організаційні заходи щодо діяльності роботи працівників ЦНАП та належного функціонування ЦНАП;

4.7.8.Втручання будь-яких органів, їх посадових осіб, громадян, юридичних осіб та громадських формувань, у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій, крім випадків, передбачених чинним законодавством, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом

4.7.9.Здійснює керівництво ЦНАП, організовує його діяльність, у тому числі взаємодію з іншими суб'єктами надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в ЦНАП;

4.7.10.Планує роботу ЦНАП;

4.7.11.Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи ЦНАП;

4.7.12.Звітує перед виконавчим комітетом та селищним головою про виконання покладених на ЦНАП завдань та затверджених планів роботи;

4.7.13.Представляє інтереси ЦНАП у взаємовідносинах з іншими структурними  підрозділами органів місцевого самоврядування, виконавчого комітету,  підприємствами, установами та організаціями – за дорученням селищного голови;

4.7.14.Організовує діяльність ЦНАП  щодо взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності його роботи;

4.7.15.Координує діяльність головних спеціалістів з надання адміністративних послуг, адміністраторів, реєстраторів та  державних реєстраторів щодо якості та своєчасність виконання ними визначених завдань та обов'язків;

4.7.16.Організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

4.7.17.Сприяє створенню належних умов праці в ЦНАП, вносить пропозиції щодо його матеріально-технічного забезпечення;

4.7.18.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності службовців ЦНАП;

4.7.19.Розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність працівників ЦНАП;

4.7.20.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень ЦНАП;

4.7.21.Забезпечує дотримання працівниками ЦНАП правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

4.7.22.Забезпечує вільний доступ суб’єктів звернення до публічної інформації, розпорядником якої є ЦНАП;

4.7.23.Забезпечує захист персональних даних;

4.7.24.Здійснює  інші, визначені законом повноваження.

4.7.25.За відсутності начальника ЦНАПу покладені на нього обов’язки, завдання і функції виконує заступник начальника  або реєстратора чи/або державний реєстратор ЦНАП, який в ході їх реалізації користується відповідними повноваженнями і правами.

5.Відповідальність

5.1 Діяльність ЦНАП ґрунтується на засадах законності, персональної відповідальності, взаємодії з органами виконавчого комітету.

5.2.Начальник ЦНАП  несе персональну відповідальність за:

5.2.1.Своєчасне і якісне виконання завдань та здійснення відповідних повноважень ЦНАПу;

5.2.2.Відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.2.3.Виконання рішень селищного ради та її виконавчого комітету;

5.2.4.Своєчасне подання відомостей, повідомлень, інформації відповідним державним органам та службам;

5.2.5. Стан діловодства у ЦНАП;

5.2.6. Дотримання ЦНАП Конституції України Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та інших нормативно-правових актів, що стосуються державної реєстрації та діяльності ЦНАПу.

5.2.7.Покладання на начальника, та працівників ЦНАП обов’язків, що не належать до їх компетенції і тих, які не стосуються забезпечення реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг та державної реєстрації, не допуськається.

5.2.8.Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність ЦНАП, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2.9.Посадові особи, які працюють у ЦНАП  не несуть відповідальність за недостовірність та недійсність поданих фізичною особою або суб’єктом господарювання (їх представниками) документів (їх копій) для отримання адміністративних послуг.

5.2.10.Посадові особи ЦНАП несуть відповідальність за порушення Конституції та Законів України, інших нормативно-правових актів України згідно чинного законодавства.

5.2.11.Посадові особи  ЦНАП  несуть відповідальність за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по охороні праці та протипожежній безпеки.

6.Заключні положення

6.1.Майно ЦНАП  утворюється за рахунок майна, переданого йому виконавчим комітетом селищної  ради у користування для виконання функцій, передбачених цим Положенням та Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Основні фонди та майно ЦНАПу знаходяться в його користуванні. Кошти, отримані за державну реєстрацію, зараховуються до селищного бюджету.

6.2. Ліквідація ЦНАП  або його реорганізація проводиться Срібнянською селищною радою відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3. Покладання на ЦНАП обов’язків не передбачених цим Положенням, не допускається.

7.Прикінцеві положення

7.1.Структура та чисельність ЦНАП  затверджується штатним розписом селищної ради. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Срібнянській селищній раді можуть бути утворені територіальні підрозділи Центру, віддалені  робочі місця головних спеціалістів з надання адміністративних послуг, адміністраторів, реєстраторів, державних реєстраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку затверженого рішенням селищної ради. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

7.2.Фінансове та інше забезпечення роботи ЦНАПу здійснюється за рахунок селищного бюджету Срібнянської селищної ради відповідно до законодавства України.

7.3.Зміни і доповнення до Положення вносяться в установленому для його прийняття порядку.

 

Секретар селищної  ради                                                                   І.І. Мартинюк

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до

рішення шостої сесії

сьомого скликання
Срібнянської селищної ради
від 5 березня 2018 року

 

Регламент

Центру надання адміністративних послуг

Срібнянської селищної ради

 

І. Загальні положення

1. Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг Срібнянської селищної ради (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), зокрема, порядок дій адміністраторів, головних спеціалістів з надання адміністративних послуг,реєстраторів, державних реєстраторів та суб’єктів надання адміністративних послуг (адміністративних органів-учасників Центру) у ході надання адміністративних послуг.

2. ЦНАП у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

3. Терміни, що використовуються у Регламенті, визначені у Законі України «Про адміністративні послуги».

4. Принципами надання адміністративних послуг у Центрі є:

 1) пріоритет прав та законних інтересів замовника;

 2) доступність та зручність отримання адміністративних послуг;

 3) відкритість та прозорість – забезпечення проінформованості замовників адміністративних послуг;

 4) обґрунтованість – урахування усіх обставин, що мають значення для вирішення адміністративної справи;

 5) безсторонність (неупередженість) адміністративного органу;

 6) гарантування права замовника на участь у процесі прийняття рішення;

 7) оперативність та своєчасність надання адміністративної послуги;

 8) рівність перед законом;

 9) захищеність персональних даних;

 10) раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

ІІ. Вимоги до розміщення інформації.

5. У приміщенні Центру на інформаційних стендах, а також в інформаційних терміналах (у разі їх наявності) розміщується та є загальнодоступною така інформація:

 1) структура та розпорядок роботи Центру;

 2) перелік адміністративних послуг, які надаються Центром;

 3) інформаційні картки адміністративних послуг;

 4) формуляри (бланки) заяв та зразки їх заповнення;

 5) адреса, поштовий індекс Центру;

 6) номери довідкових телефонів Центру;

 7) адреса веб-сайту, факс, електронна пошта Центру;

 8) положення про Центр та Регламент роботи Центру;

 9) банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

 10) відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні Центру;

 11) порядок оскарження рішень, дій та бездіяльності працівників Центру;

 12) порядок оскарження адміністративних актів, отриманих через Центр;

 13) прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, номер його телефону.

6. У Центрі може розміщуватись також інша інформація за рішенням його керівника, зокрема, щодо:

 1)  строків надання адміністративних послуг;

 2)  користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

 3)  користування електронною системою керування чергою (у разі її наявності);

7. Перелік адміністративних послуг, які надаються у Центрі, має розміщуватись у доступному та зручному для замовників місці.

8. Формуляри (бланки) заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах–накопичувачах або стелажах у вільному доступі у зоні очікування, та/або в інформаційному підрозділі Центру (у разі його утворення), та/або видаються адміністраторами, головними спеціалістами з надання адміністративних послуг, реєстораторами, державними реєстраторами, представниками суб’єкта надання адміністративних послуг суб’єкту звернення.

9. Головні спеціалсти з надання адміністративних послуг, адміністратори, реєстратори та державні реєстратори відповідають за наповнення та поновлення інформації про діяльність ЦНАП на веб-сторінці селищної ради, де розміщується інформація, зазначена у цьому розділі Регламенту, а також відомості про місце розташування ЦНАП, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування, а також може розміщуватись інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

10. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг Центру у спосіб аналогічний до способу звернення.

ІІІ. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

11. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

12. Зміни до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг вносяться суб’єктами надання адміністративних послуг за погодженням з керівником ЦНАП та/або органом, що прийняв рішення про утворення ЦНАП.

13. Орган, який прийняв рішення про утворення ЦНАП, а також керівник ЦНАП можуть вносити суб’єкту надання адміністративної послуги подання щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток.

14. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це орган, який прийняв рішення про утворення ЦНАП, а також керівника ЦНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

IV. Організація черги у Центрі

15. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування замовників у Центрі вживаються заходи для запобігання виникненню черг, а у випадку їх виникнення – для регулювання черги.

16. У разі запровадження системи електронного керування чергою фізичні та юридичні особи, які мають намір одержати адміністративну послугу у Центрі, зобов’язані зареєструватись за допомогою терміналу в електронній системі керування чергою, отримати відповідний номер в черзі та очікувати на прийом. Система електронного керування чергою може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням прізвища та імені особи).

17. Працівник (працівники) Центру забезпечує надання замовникам інформації про правила користування системою електронного керування чергою, а за потреби – допомагає у користуванні системою.

18. За відсутності системи електронного керування чергою у Центрі забезпечується ведення журналу прийому відвідувачів, у якому може здійснюватися попередній запис замовників на певну визначену дату та час, за бажанням особи.

19. У випадку відсутності системи електронного керування чергою Центр може використовувати також інші інструменти керування чергою, відповідно до принципу рівності замовників.

V. Порядок роботи Центру надання адміністративних послуг

20. При зверненні замовника до Центру адміністратор Центру з’ясовує причину звернення особи та інформує її щодо подальших дій в межах Центру. Також за необхідності: консультує замовників щодо структури та роботи Центру; допомагає замовникам у користуванні системою регулювання черги та інформаційними терміналами (у випадку їх запровадження); надає іншу первинну допомогу, яка пов’язана із одержанням адміністративних послуг.

21. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги з компетенції Центру та повернення вихідного пакету документів здійснюється виключно в Центрі.

22. Замовник має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, в тому числі через представника, або шляхом використання поштового зв’язку.

23. Якщо вхідний пакет документів подається представником особи, до нього додаються документи, які підтверджують його повноваження.

24. Прийняття вхідних пакетів документів здійснюється адміністраторами Центру, представниками суб’єктів надання послуг, адміністративних послуг відповідно до опису робочого місця.

25. Якщо адміністративна послуга, яку бажає отримати замовник, надається невідкладно, вхідні пакети документів приймаються безпосередньо працівником Центру, до компетенції якого належить опрацювання та вирішення даної категорії справ.

26. Згідно з описом робочого місця за дорученням керівника Центру, посадові, службові особи суб’єкта надання адміністративних послуг при виникненні необхідності приймають вхідні пакети документів незалежно від компетенції власного адміністративного органу. У таких випадках вони зобов’язані здійснювати всі дії, передбачені Регламентом.

27. Адміністратор/представник суб’єкта надання адміністративних послуг надає формуляри (бланки) необхідних заяв замовникові, перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, здійснює необхідні уточнення, поправки. У випадку, якщо замовник допустив неточності або помилки при заповненні формуляру (бланку) заяви, адміністратор представник суб’єкту надання адміністративних послуг пропонує виправити їх та надає необхідну допомогу.

28. Головні спеціалісти з надання адміністративних послуг, адміністратири, реєстратори та державні реєстратори суб’єкту надання адміністративних послуг під час отримання вхідного пакету документів зобов’язані з’ясувати бажані для замовника способи його повідомлення про результати вирішення адміністративної справи, а також бажаний спосіб передачі замовнику вихідного пакету документів, про що зазначається у листі проходження справи та/або електронному реєстрі.

29. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, головний спеціаліст з надання адміністративної послуги, адміністратор,реєстратор, державний реєстратор зобов’язаний не пізніше наступного дня надіслати особі опис вхідного пакету документів  електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).

30. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів головний спеціаліст з надання адміінстративної послуги, адміністратор, реєстратор, державний реєстратор виявив факти відсутності необхідного документу у вхідному пакеті документів та/або неповноту відомостей, адміністратор, представник суб’єкта надання адміністративних послуг за вибором замовника або реєструє вхідний пакет документів, або повертає документи замовнику без реєстрації.

31. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

32. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор, представник суб’єкта надання адміністративних послуг формує справу у паперовому та електронному вигляді, при необхідності здійснює її копіювання та/або сканування.

VI. Опрацювання справи в Центрі або передання іншому виконавцю (фаховому органу/підрозділу)

33. Після вчинення дій, передбачених розділом V цього Регламенту головний спеціаліст з надання адміністративної послуги, адміністратор, реєстратор, державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити справу виконавцю, вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та про ставленням печатки (штампа) головного спеціаліста з надання адміністративної послуги, адміністратора, реєстратора, державного реєстратора що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документів вносяться до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

34. Центр зобов’язаний організовувати передання справ виконавцям по мірі їх надходження, але не менше ніж один раз протягом робочого дня.

35. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу в лист-проходження справи та/або електронний реєстр.

36. Виконавець зобов’язаний вирішити справу у строки, визначені законодавством та зафіксовані технологічною карткою адміністративної послуги.

37. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється головним спеціалістом з надання адміністративної послуги, адміністраторами, реєстратором, державним реєстратором відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

38. Результат вирішення справи вноситься виконавцем у лист-проходження справи та/або електронний реєстр.

39. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи, сформувати вихідний пакет документів та направити його до Центру, про що він зазначає у листі-проходження справи та/або вносить відомості у електронний реєстр.

40. Головний спеціаліст з надання адміністративної послуги, адміністратор, реєстратор, державний реєстратор у день надходження вирішеної справи здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей у електронний реєстр.

41. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та/або включає послідовне або паралельне опрацювання справи двома і більше адміністративними органами, виконавець забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги, без участі замовника адміністративної послуги.

42. Вихідний пакет документів протягом трьох днів з моменту його реєстрації у Центрі надається замовнику особисто  або надсилається поштою.

43. У випадках, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, головний спеціаліст з надання адміністративної послуги, адміністратор, реєстратор, державний реєстратор реєструє результат вирішення справи, невідкладно формує вихідний пакет документів та передає його замовнику.

44. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – головний спеціаліст з надання адміністративної послуги, адміністратор, реєстратор, державний .

45. У Центрі зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу/справу у паперовій формі (ксерокопія) та/або електронній формі (відскановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені Козелецькою селищною радою. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

VII. Структура Центру

46. Загальна структура Центру визначається як єдиний комплекс організаційних та технологічних засобів організації обслуговування громадян та юридичних осіб визначеною Козелецькою селищною радою.

47. Режим роботи Центру надання адміністративних послуг встановлюється селищним головою Срібнянської селищної ради.

VIII. Оскарження результатів надання адміністративних послуг

48. Замовник адміністративної послуги має право подати скаргу на отриманий через Центр результат надання адміністративної послуги до адміністративного органу, вищого відносно того органу, що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує).

49. Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома замовника. Скарга, подана з порушенням строків, залишається без розгляду.

50. Замовник має право подати скаргу на результат надання адміністративної послуги до Центру або безпосередньо до вищого адміністративного органу.

51. Скарга, яка подається у Центр, підлягає реєстрації у встановленому Регламентом порядку. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом з матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

52. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути та вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України, та забезпечити передання рішення у Центр для доведення до відома скаржника.

53. У випадку, якщо особа подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через Центр, безпосередньо до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до Центру протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати Центр про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

IX. Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших працівників ЦНАП

54. У Центрі здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій та/або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

55. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на дії чи бездіяльність адміністраторів (працівників) Центру, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси. Скаргу може бути подано протягом семи робочих днів з моменту вчинення дій чи бездіяльності.

56. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність головних спеціалістів з надання адміністративних послуг, адміністраторів, реєстраторів та державних реєстраторів Центру є керівник Центру. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника Центру є селищний голова.

57. Керівник Центру розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги.

58. Рішення за скаргою не пізніше наступного дня з моменту його прийняття передається працівнику Центру, який здійснює його реєстрацію та не пізніше наступного дня надсилає відповідь особі.

59. Керівник Центру вчиняє всі необхідні дії для виконання рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення.

                                          

Секретар селищної  ради                                                                    І.І.Мартинюк