29-12-2022

УКРАЇНА

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

РІШЕННЯ

(дев’ятнадцята сесія восьмого скликання)

 

23 грудня 2022 року                                                                               

смт Срібне

Про бюджет Срібнянської

селищної територіальної

громади на 2023 рік

(25530000000)
(код бюджету)

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, керуючись, пунктом 23 частини першої статті 26,пунктом 1 статті 59, пунктом 1 статті 61,статті 73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  селищна рада вирішила:

1. Визначити на 2023 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 70 809 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 68 739 300 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 2 069 700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі  70 809 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 68 739 300 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 2 069 700 гривень;

повернення кредитів до селищного бюджету у сумі 72 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету – 72 000 гривень;

надання кредитів з селищного бюджету у сумі 72 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду селищного бюджету –              72 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі     27 495 гривень, що становить 0,04 відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 100 000,0 гривень, що становить 0,1 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  селищного бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2023 рік обсяг капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  11 615 850  гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду селищних бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 99, 101, 103-2, 103-4,103-6 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини першої статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерела формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині другій статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 69 1 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2110);

нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 2220);

забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

поточні трансферти населенню (КЕКВ 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620).

9.  Відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити Срібнянській селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Срібнянської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 

12. Дозволити у період між сесіями, рішенням виконавчого комітету селищної ради за погодженим з постійною комісією селищної  ради з питань бюджету,соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності (з наступним внесенням змін до цього рішення) протягом 2023 року, збільшувати (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) селищній раді обсягів міжбюджетних трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл та перерозподіл між головними розпорядниками коштів селищного бюджету; здійснювати за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів селищного бюджету перерозподіл обсягів асигнувань між головними розпорядниками коштів, бюджетними  програмами, здійснювати передачу коштів із загального фонду до спеціального, із спеціального до загального фонду, та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2023 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку.

13. Дозволити фінансовому управлінню Срібнянської селищної ради у період між сесіями здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів селищного бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів селищного бюджету.

14. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання селищного бюджету  заключати договори щодо умов надання субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

15. Делегувати фінансовому управлінню Срібнянської селищної ради повноваження на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або спеціального фондів бюджету Срібнянської  територіальної громади.

16. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Відділу зв’язків з громадськістю, ЗМІ та громадськими організаціями селищної ради забезпечити оприлюднення даного рішення згідно чинного законодавства. “

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

 

Селищний голова                                                                Олена ПАНЧЕНКО

 

Додатки до рішення