16-05-2023

Додаток 2

до рішення п'ятої сесії

восьмого скликання

Срібнянської  селищної ради  03.03.2021


 

ПОРЯДОК
доступу до публічної інформації у
Срібнянській  селищній раді


Цей Порядок визначає організацію роботи посадової особи по забезпеченню
права громадян до публічної інформації у Срібнянській  селищній раді,
створення для цього умов, порядок реєстрації такої інформації,
оприлюднення та її зберігання. Він також визначає порядок роботи із
службовою інформацією та публічною інформацією з обмеженим доступом,
а також організацію доступу до інформації про особу.

І. Публічна інформація селищної ради

1. До публічної інформації селищної ради відноситься інформація, що
створена в процесі виконання владних повноважень селищною радою, її
виконавчим комітетом, постійними депутатськими комісіями, селищним головою та посадовими особами, а саме:

1.1. Рішення сесії селищної ради.

1.2.  Рішення виконавчого комітету селищної ради.

1.3. Рішення комісій виконавчого комітету Срібнянської  селищної ради.

1.4. Розпорядження селищного голови.

1.5. Режим роботи та посадові обов’язки працівників виконавчого комітету
селищної ради.

2. До публічної інформації селищної ради відноситься інформація, що
створена іншими суб’єктами владних повноважень і знаходиться у володінні
селищної ради.

ІІ. Доступ до засідань колегіальних органів Срібнянської  селищної ради.

 До засідань колегіальних органів селищної ради відносяться:
2.1. Сесійні засідання депутатів селищної ради;

2.2. Засідання постійних депутатських комісій;

2.3. Засідання виконавчого комітету селищної  ради;

2.4. Засідання комісій виконавчого комітету селищної ради.

    Повідомлення про проведення засідання колегіального органу селищної ради та перелік основних питань, які будуть розглядатися на них,
оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет, відповідно до Регламенту селищної ради.

 В повідомленні в обов’язковому порядку надається інформація про місце
проведення засідання та його початок.

  Бажаючі взяти участь у засіданні колегіального органу, повідомляють
керівника колегіального органу не пізніше двадцяти чотирьох годин до його
початку.
  Всі повідомлення, які надійшли від громадян до колегіального про намір
прийняти участь в його засідання реєструються із зазначенням дати та часу
надходження.
  Керівник колегіального органу розглядає повідомлення, що надійшли, і у
відповідності до кількості місць у приміщенні, де буде проходити засідання,
приймає рішення про участь громадян у засіданні колегіального органу про
що надсилає їм повідомлення не пізніше дванадцяти годин до початку
засідання.
  Громадяни, питання яких будуть розглядатися на засіданні колегіального
органу, мають переважне право бути присутніми на такому засіданні.


ІІІ.Порядок забезпечення доступу до публічної інформації
Доступ до публічної інформації забезпечується шляхом оперативного
оприлюднення інформації на офіційному сайті Срібнянської  селищної ради в мережі Інтернет та шляхом надання інформації за запитами на інформацію.
3.Оприлюднення публічної інформації щодо громадського обговорення та
прийняття регуляторних актів, здійснюється у відповідності до вимог Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності".

Обов’язковому оприлюдненню в будь-який спосіб підлягає інформація:
3.1. Про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання,
напрямки діяльності  селищної ради.

3.2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, проекти рішень, що
підлягають обговоренню.

3.3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються у селищної раді.

3.4. Порядок складання та подання запиту на інформацію.
3.5. Інформацію про систему обліку, види інформації, яка зберігається у
селищній раді.

3.6. Плани проведення та порядок денний відкритих засідань колегіальних
органів.
3.7. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і
бланки.
3.8. Загальні правила роботи та внутрішнього розпорядку виконкому та
посадових осіб селищної ради.

3.9. Графік прийому громадян.

3.10.Місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу
електронної пошти селищної ради.

3.11. Вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення
вакантних посад.

3.12. Перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів,
необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.
3.13. Інформація передбачена пунктами 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, частини
першої цього Положення та інформація, визначена пунктом 3.2 цього
Положення підлягає обов’язковому оприлюдненню не пізніше п’яти робочих
днів з дня затвердження документа.

3.14. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про загрозу життю, здоров’ю та/або майну осіб, а також про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

 

                                          

 

ІV. Службова інформація.

4.1. У відповідності до пункту 3, частини 1, статті 6, Закону України «Про
доступ до публічної інформації», службова інформація належить до
публічної інформації з обмеженим доступом.

4.2. До службової інформації селищної ради належать: документи, які містять
внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, акти,
протоколи нарад при селищному голові, його доручення, а також документи,
які містять конфіденційну інформацію про фізичну особу.

4.3. Документам, що містять інформацію, яка відноситься до службової
присвоюється гриф "для службового користування".

 

                                V. Порядок доступу до інформації про особу.

5.1. Доступ до інформації про особу здійснюється в порядку визначеному
статтею 10 Закону України "Про доступ до публічної інформації".
5.2. Не допускається збирання, використання та поширення конфіденційної
інформацію про особу без її згоди. До конфіденційної інформації про
фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний стан,
релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце
народження.
5.3. В разі якщо запитувач хоче отримати інформацію про документ, в якому
міститься конфіденційна інформація про іншу фізичну особу, відповідальна
особа з питань запитів на інформацію звертається до цієї фізичної особи про
надання згоди на оприлюднення такої інформації. Якщо така згода від
фізичної особи надходить, запитувачу надається відповідна інформація.


                VІ. Порядок реєстрації документів селищної ради.

6.1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації
документи, що знаходяться в селищній раді, підлягають обов’язковій
реєстрації в системі обліку.

6.2. Система обліку документів ведеться в обсягах передбачених статтею 18
Закону України "Про доступ до публічної інформації".

6.3. Реєстрацію документів в системі обліку проводить відповідальна особа з
питань запитів на інформацію селищної ради.

 

              VІІ. Порядок оформлення запитів на інформацію.
7.1. Запитувач має право звернутися до селищної ради протягом робочого
часу в будь-який робочий день із запитом незалежно від того, стосується ця
інформація його особисто чи ні без пояснення причини подання запиту.
7.2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,
факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
7.3. Письмовий запит подається шляхом заповнення відповідної форми
запиту на інформацію, яка видається запитувачу відповідальною особою
селищної ради з питань запитів на інформацію. Ця форма також
розміщується на офіційному сайті селищної ради в мережі Інтернет.
7.4. Запит на інформацію має містити: прізвище, ім’я, по-батькові запитувача,
поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер зв’язку, якщо
такий є, загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо, підпис і
дату.
7.5. Запит на інформацію в обов’язковому порядку реєструється в журналі
запитів і передається керівнику для прийняття рішення про надання
відповідної інформації.

 

VІІІ.  Порядок розгляду запитів на інформацію та надання відповіді на них.


       Порядок розгляду запитів на інформацію та надання відповіді на них проводится відповідно до Положення про  забезпечення доступу до публічної інформації  у Срібнянській  селищній раді.

 

 

Селищний голова                                                                О.ПАНЧЕНКО