30-01-2020

РІШЕННЯ

(двадцять четверта сесія сьомого скликання)

 

20 грудня 2019 року                                                           

смт. Срібне

 

Про місцевий бюджет

Срібнянської селищної об’єднаної

територіальної  громади

 на 2020 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування",  селищна рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 83 336 500 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 82 328 950 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету - 1 007 550 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі  83 236 500 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 82 046 350 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 1 190 150 гривень;

повернення кредитів до селищного бюджету у сумі 14 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду селищного бюджету - 14 000 гривень;

надання кредитів з селищного бюджету у сумі 114 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду селищного бюджету – 100 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду селищного бюджету –        14 000 гривень;

профіцит за загальним фондом  селищного бюджету у сумі 182 600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом  селищного бюджету у сумі 182 600   гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі  32 820  гривень, що становить  0,04 відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  селищного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

 3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів з будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  5 516 500 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду селищних бюджетів належать доходи, визначені статтями 64  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 99, 101, 103-2, 103-4,103-6  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3)  джерела формування у частині кредитування є надходження , визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 69 1      Бюджетного кодексу України.

 8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2110);

нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 2220);

забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

поточні трансферти населенню  (КЕКВ 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620).

9.  Відповідно до 8 частини статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити  Срібнянській селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

10. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Срібнянській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)  забезпечення у повному обсязі в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

12. Відповідно до пунктів 8, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України  дозволити  Срібнянській селищній раді у період між сесіями протягом року збільшувати      (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення)  селищній раді обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл та перерозподіл  між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів селищного бюджету; здійснювати за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів селищного бюджету перерозподіл обсягів асигнувань між головними розпорядниками коштів, бюджетними  програмами, здійснювати передачу коштів  із загального фонду до спеціального, із спеціального до загального фонду,  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2020 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з  розпорядженням селищного голови, погодженим постійною комісією селищної  ради з питань бюджету , соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності з наступним внесенням  змін до цього рішення.

13. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання селищного бюджету  заключати договори щодо умов надання субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

14. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

15. Додатки  1-8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

 

           Секретар ради                                                  І.МАРТИНЮК