09-01-2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

    рішення тридцять шостої  сесії

    сьомого скликання

    Срібнянської селищної ради

                                                                                         від 13 жовтня  2020 р.                                                                 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про «Трудовий архів» Срібнянської селищної ради

в новій редакції

1. Комунальна установа «Трудовий архів» Срібнянської селищної ради  (далі – трудовий архів) є самостійною юридичною особою, має відокремлене майно, що перебуває в його господарському віданні, власні рахунки в установах банків, печатку, штампи, офіційні бланки зі своїм найменуванням

 1. Трудовий архів створено для централізованого тимчасового зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, розташованих на території Срібнянської селищної ради, що ліквідувалися в установленому порядку і не мають правонаступників , та інших документів, що не належать до Національного архівного фонду.
 2. У своїй діяльності трудовий архів керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови селищної ради, рішеннями Срібнянської селищної ради  та цим Положенням. З питань організації та методики ведення архівної справи трудовий архів керується нормативними актами Державного Комітету архівів України, наказами та рекомендаціями відповідного архівного відділу Срібнянської районної державної адміністрації.
 3. Трудовий архів створюється рішенням Срібнянської селищної ради та утримується за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів з інших надходжень не заборонених законом.
 4. Основними завданнями трудового архіву є :
 • виявлення та включення до джерел комплектування документів( за погодженням з архівним відділом райдержадміністрації) підприємств, установ організацій, незалежно від форм власності , що розташовані на території громади;
 • приймання від підприємств, установ та організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу , фінансово – господарської діяльності  та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
 • зберігання відповідно до умов, визначених Державним комітетом архівів України, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території громади; ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли на цій території.
 • науково – технічне опрацювання та описування документів, що надійшли на зберігання, згідно з Правилами роботи архівних установ;
 • облік документів, що зберігаються, створених для необхідного пошукового та довідкового апарату;
 • організація роботи користувачів документами трудового архіву, видача у встановленому порядку архівних довідок, копій, витягів з документів, що знаходяться на зберіганні юридичним та фізичним особам.
 • проведення експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, подання на затвердження експертної комісії описів справ тимчасового зберігання документів з особового складу підприємств, установ та організацій - джерел комплектування та актів про вилучення для знищення справ , строк зберігання яких закінчився;
 • участь у заходах підвищення кваліфікації працівника трудового архіву;
 1. Для виконання покладених на трудовий архів завдань йому надається право:
 • одержувати від підприємств, установ та організацій – джерел комплектування або ліквідаційних комісій ( ліквідаторів) архівні документи згідно з номенклатурами справ з оплатою цими суб`єктами відповідно до цін і тарифів , затверджених в установленому порядку, вартості їхнього опрацювання та наступного зберігання в трудовому архіві на договірних засадах;
 • одержувати від підприємств, установ і організацій - джерел комплектування  або ліквідаційних комісій ( ліквідаторів)  відомості, необхідні для роботи;
 • інформувати архівний відділ Срібнянської райдержадміністрації про стан зберігання документів підприємств, установ і організацій - джерел комплектування та вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;
 • надавати рекомендації підприємствам, установам і організаціям - джерелам комплектування або ліквідаторам з питань , що входять до компетенції трудового архіву;
 • брати участь у засіданнях експертних комісій у разі розгляду на них описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу установ, підприємств та організацій – джерел комплектування трудового архіву та актів про вилучення документів до знищення, строки зберігання яких скінчились;
 • брати участь у нарадах, які проводить селищний голова рада,  ліквідаційна комісія (ліквідатор), архівний відділ Срібнянської райдержадміністрації в разі розгляду на них питань роботи з документами;
 1. Трудовий архів працює відповідно до річного плану, затвердженого головою селищної ради.
 2. Трудовий архів очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням виконавчого комітету Срібнянської селищної ради. Працівники трудового архіву призначаються наказом директора за погодженням за головою Срібнянської селищної ради.
 3. Директор трудового архіву :
 • організовує діяльність архіву, несе відповідальність за виконання покладених на архів завдань;
 • вирішує, відповідно до законодавства, питання щодо доступу працівників підприємств, установ та організацій – джерел комплектування , інших користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;
 • проводить прийом громадян, розглядає звернення, що належать до компетенції трудового архіву;
 • виконує запити соціально – правового характеру юридичних та фізичних осіб у терміни, визначені законодавством;
 • представляє трудовий архів з усіх питань, пов`язаних з його діяльністю
 1. Службові обов`язки директора трудового архіву визначаються цим Положенням та посадовою інструкцією, які затверджуються розпорядженням голови Срібнянської селищної ради.
 2. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників трудового архіву затверджується рішенням виконавчого комітету.

12.Порядок взаємодії Трудового архіву з іншими підрозділами Срібнянської  селищної ради визначає голова селищної ради .

13. Зміни до цього Положення вносяться виключно рішенням Срібнянської селищної ради

14. Ліквідація Трудового архіву проводиться  рішенням Срібнянської селищної ради в межах чинного законодавства України.

Секретар ради                                                          І. МАРТИНЮК