30-01-2020

                                 

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

СРІБНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                           

Р   І  Ш  Е  Н  Н  Я

(шістнадцята чергова сесія сьомого скликання)

 

21 грудня 2018 рік

 

Про місцевий бюджет

Срібнянської селищної ради
на 2019 рік

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Срібнянська селищна рада вирішила:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 78 760 465 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 77 757 500 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету - 1 002 965 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  78 660 465 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 77 657 500 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 002 965 гривень;

повернення кредитів до місцевого бюджету у сумі 10 745 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду місцевого бюджету - 10 745 гривень;

надання кредитів з місцевого бюджету у сумі 110 745 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду місцевого бюджету – 100 000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду місцевого бюджету – 10 745 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі  25 000  гривень, що становить  0,03 відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3 309 745 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64  Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 99, 101, 103-2, 103-4,103-6  Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3)  джерела формування у частині кредитування є надходження , визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 69 1      Бюджетного кодексу України.

 7. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ (КЕКВ 2110);

нарахування на заробітну плату ( КЕКВ 2120);

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ 2220);

забезпечення продуктами харчування (КЕКВ 2230);

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

поточні трансферти населенню  (КЕКВ 2730);

поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620).

8.  Відповідно до 8 частини статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити Срібнянській селищній раді в межах поточного бюджетного періоду розміщувати тимчасово вільні кошти на депозитах з їх подальшим поверненням до бюджету до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Срібнянській селищній раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)  забезпечення у повному обсязі в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 

11. Відповідно до пунктів 8, 10 статті 23 Бюджетного кодексу України  дозволити  Срібнянській селищній раді у період між сесіями протягом року збільшувати      (зменшувати) обсяги доходної та видаткової частин місцевого бюджету в разі збільшення (зменшення)  селищній раді обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл та перерозподіл  між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів місцевого бюджету; здійснювати за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів місцевого бюджету перерозподіл обсягів асигнувань між головними розпорядниками коштів, бюджетними  програмами, здійснювати передачу коштів  із загального фонду до спеціального, із спеціального до загального фонду,  та вносити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з  розпорядженням селищного голови, погодженим постійною комісією селищної  ради з питань бюджету , соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності з наступним внесенням  змін до цього рішення.

12. Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України  делегувати селищному голові повноваження в процесі виконання місцевого бюджету  заключати договори щодо умов надання субвенції з селищного бюджету та отримання їх з інших місцевих бюджетів.

13. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

14. Додатки  1,3,4,5,7,8 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

15. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

 

     Секретар селищної ради                                                  І.І.Мартинюк

 

Додатки:56rh2112.xlsx